Säännöt

Runeberg-kirjallisuuspalkinnon säännöt

1. Runeberg-palkinto myönnetään henkilölle, joka on Suomen kansalainen tai vakituisesti Suomessa asuva, tunnustukseksi ansioista kaunokirjallisuuden alalla. Palkinto on suunnattu ennen muuta romaani- ja novellitaiteen sekä runouden edustajille, mutta palkinto voidaan raadin harkinnan mukaan myöntää myös väljemmin.

2. Palkintosumma on 20 000 euroa. Uusimaa ja Porvoon kaupunki osoittavat vuosittain tähän tarvittavat varat puoliksi.

3. Uusimaa kutsuu koolle palkinnon myöntämistä varten kaksi raatia:

3.1. Valitsijaraadin, jonka tehtävänä on nimetä vähintään kahdeksan ja enintään kymmenen ehdokasta palkinnonsaajiksi.

3.2. Palkintoraadin, jonka tehtävänä on valita ehdokkaista lopullinen palkinnon saaja.

Molempiin raateihin kuuluu puheenjohtaja ja kahdesta neljään muuta jäsentä. Sama henkilö ei voi toimia samanaikaisesti molemmissa raadeissa. Molemmat raadit asetetaan palkinnonjakoa edeltävän vuoden syyskuun loppuun mennessä. Sihteerinä toimii Uusimaan nimeämä edustaja, jolla on puheoikeus, mutta ei esitys- eikä äänestysoikeutta.

4. Palkintoehdokkaita nimettäessä valitsijaraati ottaa huomioon valitsijaraadin edellisen päätöksen jälkeen julkaistut teokset, jotka on toimitettu raadin jäsenille.

Raatien kokouksissa käymät keskustelut ovat luottamuksellisia.

5. Palkinnonsaajaehdokkaiden nimet julkistetaan palkinnonjakoa edeltävän marras- tai joulukuun aikana.

6. Palkinnonsaajan nimi julkistetaan ja palkinto luovutetaan Suomen kansallisrunoilijan J.L. Runebergin päivänä 5. helmikuuta Porvoossa.

 


Regler:

1. Runebergspriset tilldelas en finsk medborgare eller person som stadigvarande bor i Finland som erkännande för förtjänster inom skönlitteratur. Priset riktar sig i synnerhet till representanter för roman-, novell- och diktgenren, men enligt juryns omdöme kan priset även beviljas personer som representerar andra litteraturområden.

2. Prissumman är 20 000 euro. Uusimaa och Borgå stad står årligen vardera för hälften av prissumman.

3. För beviljande av priset sammankallar Uusimaa två juryer:

3.1. Valjury som utser minst åtta och högst tio priskandidater.

3.2. Prisjury som väljer den slutliga pristagaren bland kandidaterna.

Juryerna består av ordförande och 2-4 övriga medlemmar. En och samma person kan inte samtidigt sitta i bägge juryerna. Bägge juryerna tillsätts senast i slutet av september under året som föregår prisutdelningen. Som sekreterare fungerar en representant som Uusimaa utser. Sekreteraren har yttranderätt, men ingen förslags- eller rösträtt.

4. Då priskandidaterna utses beaktar valjuryn de verk som utkommit efter valjuryns föregående beslut och som levererats till juryns medlemmar.

Diskussionerna under jurymöten är konfidentiella.

5. Namnet på priskandidaterna publiceras i november eller december.

6. Namnet på pristagaren och priset överräcks under nationalskalden J.L. Runebergs dag den 5 februari i Borgå.